Who We Are

ttb spark คือ Digital Hub ของ ttb ที่มีความเชื่อและความมุ่งมั่น

ที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ให้กับชีวิตของลูกค้า ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยี

และไอเดียที่สร้างสรรค์ โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ กล้าทำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริง


ttb spark เน้นการทำงานแบบ Agile เพื่อพัฒนาโซลูชัน บริการ รวมไปถึงนวัตกรรมดิจิทัล

ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว

เพื่อให้ลูกค้าของเรามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ttb spark คือ Digital Hub ของ ttb ที่มีความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ให้กับชีวิตของลูกค้า ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีและไอเดียที่สร้างสรรค์ โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ กล้าทำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริง

ttb spark เน้นการทำงานแบบ Agile เพื่อพัฒนาโซลูชัน บริการ รวมไปถึงนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าของเรามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง


Our Digital Solutions

ปันบุญ โซลูชันที่ทำให้การบริจาค ทำได้ทุกที่ทุกเวลา

จากไอเดียเล็ก ๆ กลายมาเป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางให้มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และผู้บริจาค มาเจอกัน เพียง 3 ปี มีมูลนิธิเข้าร่วมกว่า 180 แห่ง และยอดบริจาคเติบโตขึ้น 300%

Digital Agriculture Ecosystem โซลูชันที่พลิกวงการ Agricultural ของประเทศ

แอปที่ช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลทั้ง Ecosystem ได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้ชาวไร่อ้อยหลายหมื่นครอบครัวในประเทศไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

Pocketeer โซลูชันที่ทำให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น

ช่วงวิกฤต Covid-19 การกระจายวัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วน โซลูชันนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในการส่งมอบวัคซีนไปสู่คนไทยทั่วประเทศ

Our Squad


Working Environment

Join Spark, see available jobs here.
Linked inEmail
Menu